Σύμφωνα με τα Π.Δ. 81/2003 & 180/2004 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν .3986/2011 ,όταν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου,  δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ανανεώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ως αντικειμενικοί λόγοι  σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις  νοούνται η προσωρινή αναπλήρωση, η εκτέλεση εργασίας παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή σώρευση εργασίας, η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου κλπ. Επί μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου , σύμφωνα με το άρθρο 41, του
Ν.3986/2011 , νοούνται ως διαδοχικές και μετατρεπόμενες σε αορίστου χρόνου οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που  η διάρκεια τους  υπερβαίνει συνολικά τα 3 έτη  ή όταν ο αριθμός των ανανεώσεων υπερβαίνει τις  3 στο χρονικό διάστημα των 3 ετών. Δεν θεωρούνται διαδοχικές,  οι συμβάσεις όταν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό   διάστημα μεγαλύτερο των 45 ημερών.

Η διενέργεια γάμων και βαπτίσεων  δικαιολογεί , κατά την εκτίμηση μας ,  τη σύναψη διαδοχικών  ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τον ίδιο εργαζόμενο , όπως την περίπτωση που μας εκθέτετε που έχουν  φθάσει τις  είκοσι επτά (27) συμβάσεις μέσα στο έτος 2019, για το λόγο ότι αφορούν συμβάσεις έργου ( Γάμος του Χ ………….ζευγαριού, βάπτιση του  Χ παιδιού κλπ).

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 41, παρ.2, του Ν.3986/2011 , οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας πρέπει να αναφέρονται στη σχετική συμφωνία των μερών, η οποία συνάπτεται εγγράφως, ή να προκύπτουν ευθέως από αυτήν.

ΠΗΓΗ : Epsilonnet