1. Θεσμικό πλαίσιοΓια το θεσμικό πλαίσιο (άδεια λειτουργίας και υποχρεώσεις προς εποπτεύοντες φορείς) θα πρέπει να ζητηθούν πληροφορίες από το Υπ. Τουρισμού (την υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.). Γενικά στοιχεία που μπορεί να σημειωθούν είναι :

  α)Ο Ν.4276/2014 (τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων περιλαμβάνονται στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 του Ν.4276/2014 όπως ισχύει)

  β) Η αποφ. 15732/13-11-2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων

  β.1) Η αποφ. 12971/7-7-2016 Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων

  γ) Η αποφ. 16597/29-12-2010 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό

  γ.1) Η αποφ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/10280/20-5-2011 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) χωρίς οδηγό, στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.ΚΕ.)

  γ.2) Η αποφ. Β4/οικ27851/3242/14-6-2011 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010  κοινής απόφασης των Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού “Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό”

  γ.3) Η αποφ. 17393/7-12-2012 Τροποποίηση της με αρ. 16597/29-12-2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης “Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό”, όπως ισχύει

  γ.4) Η αποφ. 25760/11-12-2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16597/2010 απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα “Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό”, όπως ισχύει

  γ.5) Η αποφ. 12971/7-7-2016 Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων

  γ.6) Η αποφ. 20595/5-12-2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16597/29-12-2010 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού “Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (IX), χωρίς οδηγό”, όπως ισχύει

  2. Φορολογικά

  2.1 Τιμολόγιο

  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4308/2014 (όπως ισχύει από 1/1/2015): «Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φ.Π.Α., βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.». Υπόψη και ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου «κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.».

  Κατά τα παραπάνω, για τις υπηρεσίες προς άλλες οντότητες εκδίδεται τιμολόγιο.

  2.2. Απόδειξη Λιανικής

  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4308/2014 (όπως ισχύει από 1/1/2015): «Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.».

  Κατά τα παραπάνω, για τις συναλλαγές με ιδιώτες μπορεί είτε να εκδίδεται τιμολόγιο, το οποίο πρέπει να έχει όλο το περιεχόμενο του άρθρου 9 του Ν.4308/2014, είτε απόδειξη λιανικής.

  2.2.1 Κατά το γενικό κανόνα, οι αποδείξεις λιανικής εκδίδονται με Φ.Η.Μ. (είτε Φ.Τ.Μ. είτε Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες με την ΠΟΛ.1002/31-12-2014 παρασχέθηκε δυνατότητα έκδοσης χωρίς την χρήση Φ.Η.Μ..

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση που η οντότητα εκδίδει τιμολόγιο για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, αυτό εκδίδεται μηχανογραφικά με σήμανση από Φ.Η.Μ., εκτός εάν (η οντότητα) απαλλάσσεται από τη χρήση Φ.Η.Μ. (σύμφωνα με την ΠΟΛ.1002/31-12-2014), οπότε το τιμολόγιο εκδίδεται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από Φ.Η.Μ. (σχετ. ΠΟΛ.1003/31-12-2014, παρ. 12.8.2).

  2.2.2 Οι εξαιρέσεις / απαλλαγές από την έκδοση αποδείξεων λιανικής με χρήση Φ.Η.Μ. προβλέπονται στην ΠΟΛ.1002/31-12-2014 από την οποία παρατίθεται το ακόλουθο απόσπασμα : «(άρθρο 1 παρ. 1) Ορίζουμε τις οντότητες που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), καθώς και τις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών (αποδείξεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ως εξής: […] θ) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών, […] (άρθρο 1 παρ. 2) Ειδικά, οι οντότητες των περιπτ. α’ και ε’ έως και θ’ της παρ. 1 απαλλάσσονται της υποχρέωσης χρησιμοποίησης Φ.Η.Μ. για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση ότι στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. […]».

  2.3 Συμφωνητικά- Μισθωτήρια

  Τα συμφωνητικά- μισθωτήρια εκμίσθωσης αυτοκινήτων που συνάπτει η επιχείρηση περιλαμβάνονται- υποβάλλονται με τις τριμηνιαίες καταστάσεις μέσω της εφαρμογής στο taxisnet. Με αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης εξαιρέθηκαν επιχειρήσεις από την υποχρέωση αυτή (σχετ. ΔΕΛ Β 1126894 ΕΞ 30-9-2015 και ΔΕΛ Β 1126889 ΕΞ 30-9-2015, για τον κλάδο της εκμίσθωσης αυτοκινήτων). Οι αποφάσεις- εξαιρέσεις αυτές είναι ατομικές, για τις ονομαστικά αναφερόμενες επιχειρήσεις, δεν είναι για το σύνολο του κλάδου.

H  Διαιτητική Απόφαση  37/2010 που καθόριζε τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών έχει καταγγελθεί από 15.3.2012 , δεν έχει υπογραφεί νέα συλλογική ρύθμιση για τους οδηγούς , με αποτέλεσμα να έχει περιέλθει σε μετενέργεια  και να μην είναι πλέον σε ισχύ. Στην περίπτωση  αυτή που δεν είναι σε ισχύ  μια συλλογική σύμβαση,  οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας  οδηγών ,  καθορίζονται από   ατομικές συμβάσεις εργασίας που  δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές  πλήρους απασχόλησης κατώτερο από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό. Επισημαίνεται ότι ο νόμιμος  νομοθετημένος κατώτατος μισθός  αφορά  τους υπαλλήλους όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας (Άρθρο 103, Ν.4172/2013). Διευκρινίζεται ότι οι όροι  εργασίας των εργαζομένων ( οι θεσμικοί ,  μη μισθολογικοί )  καθορίζονται από   ατομικές συμβάσεις εργασίας που  δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι των θεσμικών όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Ο Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 15ης Μαρτίου 2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών εφαρμόζεται :  (α) στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται με φορτηγά οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, περιλαμβανομένου τυχόν ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου &  (β) στις μεταφορές επιβατών με οχήματα άνω των 9 θέσεων (λεωφορεία).

Ο Κανονισμός αυτός  έχει άμεση ισχύ χωρίς να απαιτείται ενσωμάτωσή του στο εθνικό μας δίκαιο & υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, διατάγματος, απόφασης κλπ για το ίδιο θέμα.

Στο άρθρο 4 του Κανονισμού αυτού ορίζεται ότι :
“κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης” είναι κάθε περίοδος ανάπαυσης, διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών,  “μειωμένη περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης” είναι κάθε περίοδος ανάπαυσης χωρίς διακοπή διάρκειας μικρότερης των 45 ωρών, η οποία μπορεί, με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 8 παράγραφος 6 να συντομευθεί σε τουλάχιστον 24 συνεχόμενες ώρες.

 

ΠΗΓΗ : Epsilon net