ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε κέντα διασκέδασης

2020-03-08T08:02:00+00:00

Σύμφωνα με τα Π.Δ. 81/2003 & 180/2004 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν .3986/2011 ,όταν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου,  δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ανανεώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Ως αντικειμενικοί λόγοι  σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις  νοούνται η προσωρινή αναπλήρωση, η εκτέλεση εργασίας παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή σώρευση εργασίας, η […]

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε κέντα διασκέδασης2020-03-08T08:02:00+00:00

Τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων επί της απαγόρευσης του καπνίσματος

2020-03-08T07:49:27+00:00

Τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων επί της απαγόρευσης του καπνίσματος

Διαδικασίες Ελέγχων- Πιστοποίηση παραβάσεων

1. Οι αρμόδιες Αρχές μέσω των Οργάνων Ελέγχου τους διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου κατά του καπνίσματος.

2. Οι ανωτέρω αρμόδιες Αρχές μέσω των Οργάνων Ελέγχου τους παρεμβαίνουν στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, όπως αυτοί περιγράφονται […]

Τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων επί της απαγόρευσης του καπνίσματος2020-03-08T07:49:27+00:00