Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών – Χρόνος έκδοσης στοιχείων από λογιστή-φοροτεχνικό

2020-04-12T11:13:57+00:00

Το θέμα του χρόνου τιμολόγησης στις περιπτώσεις παροχής συνεχιζόμενης υπηρεσίας αναδεικνύεται μέσα από μια πρόσφατη απόφαση της Δ.Ε.Δ., μετά από προσφυγή λογιστή στον οποίον επιβλήθηκε ένα αρκετά υψηλό πρόστιμο για μη έκδοση στοιχείων.

-> Ιστορικό υπόθεσης

Με την υπ’ αριθ…. /2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ………….. επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα πρόστιμο συνολικού ποσού 30.000,00 […]