Εφαρμογή των διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται από ερασιτεχνική σχολή χορού

2020-04-12T11:31:24+00:00

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας και κατόπιν προφορικών
διευκρινίσεων η ερασιτεχνική σχολή χορού με την επωνυμία ……………….. θα παράσχει
υπηρεσίες εκμάθησης όλων των τύπων χορού σε παιδιά μικρής ηλικίας και σε ενήλικες.
Τίθεται το ερώτημα αν οι ανωτέρω υπηρεσίες παράδοσης χορού απαλλάσσονται ή όχι
από το Φ.Π.Α..
2. Σύμφωνα […]