ΣΚΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

2020-04-12T11:29:12+00:00

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις εξής διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν. 2859/2000 – ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000), όπως ισχύει:

 =============================================================

α) Του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 14, σύμφωνα με το οποίο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του […]

Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.2020-04-12T11:29:12+00:00

ΝΟΜΟΣ 4256/2014

2020-04-12T11:23:49+00:00

Άρθρο 12

Όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων

  1. 1. Για την εκμετάλλευση του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, απαιτείται:

α) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και

β) καταχώριση στο Μητρώο του άρθρου 2 από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τα δικαιολογητικά για την […]

ΝΟΜΟΣ 4256/20142020-04-12T11:23:49+00:00